Regulamin cmentarza dla zwierząt domowych Poznań

 

1.Cmentarz jest otwarty codziennie w godzinach:

 • od godz. 8:00 do 19:00 od 1 kwietnia do 30 września
 • od godz. 8:00 do 16:00 w okresie od 1 października do 31 marca

2.Przebywanie na terenie cmentarza dzieci do 12 lat jest dozwolone wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Za zorganizowane grupy odwiedzające cmentarz odpowiadają opiekunowie grup.

3.Grzebanie odbywa się w dni powszednie w godzinach od 8:00-16:00, po uprzednim uzgodnieniu z administratorem cmentarza.

4.Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do zamówienia usługi transportowej u administratora oraz usługi przechowania zwłok w chłodni do czasu pochówku.

5.Na grobach można ustawić nagrobki o wymiarach nie przekraczających granic powierzchni grobu

6.Zabrania się:

 • samodzielnego grzebania zwłok zwierząt
 • przebywania na terenie cmentarza poza godzinami otwarcia
 • pożywania napojów alkoholowych i środków odurzających na jego terenie
 • niszczenia zieleni
 • stawiania jakichkolwiek symboli religijnych
 • niszczenia lub samowolnego przemieszczania elementów małej architektury
 • wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych
 • prowadzenia akwizycji, umieszczania reklam i rozkładania wizytówek

7.Wjazd na teren cmentarza pojazdami mechanicznymi jest zabroniony, z wyjątkiem pojazdów posiadających przepustkę.

8.Opłatę za udostępnienie miejsca do pochówku uiszcza się na okres 1 roku.

 • opłatę za udostępnienie miejsca pochówku na kolejny 1 rok można uiścić nie później jak przed upływem terminu obowiązywania dotychczasowej opłaty.
 • w przypadku nie uiszczenia opłaty za udostępnienie miejsca pochówku na kolejny 1 rok, nastąpi likwidacja mogiły.
 • dokonanie wpłaty przez właściciela zwierzęcia stanowi jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu.

9. Za zniszczenia i szkody powstałe w związku z działaniem sił przyrody, kradzieży i aktów wandalizmu administrator cmentarza nie ponosi odpowiedzialności.

10.Właściciel zwierzęcia jest obowiązany udostępnić administratorowi cmentarza dane personalne, adres i numer telefonu do celów prowadzenia ewidencji cmentarnej. Dane te podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity Dz.U. Z 2002 nr 101 poz.926 z póź. zm.