Regulamin cmentarza Poznań

Regulamin cmentarza dla zwierząt domowych

1. Cmentarz jest otwarty codziennie w godzinach:

 • od godz. 8:00 do 19:00 od 1 kwietnia do 30 września
 • od godz. 8:00 do 16:00 w okresie od 1 października do 31 marca

2. Przebywanie na terenie cmentarza dzieci do 12 lat jest dozwolone wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Za zorganizowane grupy odwiedzające cmentarz odpowiadają
opiekunowie grup.

3. Grzebanie odbywa się w dni powszednie w godzinach od 8:00-16:00, po uprzednim uzgodnieniu z administratorem cmentarza.

4. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do samodzielnego dostarczenia zwłok na teren cmentarza lub zamówić usługę transportową u administratora oraz usługę przechowania zwłok
w chłodni do czasu pochówku.

5. Na grobach można ustawić nagrobki o wymiarach nie przekraczających granic powierzchni grobu (50 cm na 100 cm).

6. Zabrania się:

 • samodzielnego grzebania zwłok zwierząt
 • przebywania na terenie cmentarza poza godzinami otwarcia
 • spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających na jego terenie
 • niszczenia zieleni
 • stawiania jakichkolwiek symboli religijnych
 • niszczenia lub samowolnego przemieszczania elementów małej architektury
 • wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych
 • prowadzenia akwizycji, umieszczania reklam i rozkładania wizytówek

7. Wjazd na teren cmentarza pojazdami mechanicznymi jest zabroniony, z wyjątkiem pojazdów posiadających przepustkę  (za wyjątkiem pojazdów, należących do firmy PoM).

8. Opłatę za udostępnienie miejsca do pochówku uiszcza się na okres 1 roku.

 • opłatę za udostępnienie miejsca pochówku na kolejny 1 rok można uiścić nie później jak przed upływem terminu obowiązywania dotychczasowej opłaty.
 • w przypadku nie uiszczenia opłaty za udostępnienie miejsca pochówku na kolejny 1 rok, nastąpi likwidacja mogiły.
 • dokonanie wpłaty przez właściciela zwierzęcia stanowi jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu.

9. Za zniszczenia i szkody powstałe w związku z działaniem sił przyrody, kradzieży i aktów wandalizmu administrator cmentarza nie ponosi odpowiedzialności.

10. Właściciel zwierzęcia jest obowiązany udostępnić administratorowi cmentarza dane personalne, adres i numer telefonu do celów prowadzenia ewidencji cmentarnej.
Dane te podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity Dz.U. Z 2002
nr 101 poz.926 z póź. zm.

Dodano do koszyka.
0 produktów - 0,00