Regulamin sklepu

1. Postanowienia ogólne

Niniejsza strona internetowa (z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki z niniejszej strony) jest prowadzona przez podmiot Grzegorz Smykalla prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SERVICE & DISTRIBUTION Grzegorz Smykalla DALIBORN.EU PAMIĘTAJOMNIE.PL ZNICZPAMIĘCI.PL z siedzibą w Poznaniu (zwaną dalej “Pamiętajomnie”).

Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej.

2. Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji,

dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność Pamiętajomnie lub współpracowników oraz partnerów, lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.

Użytkownik strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Bez uprzedniej pisemnej zgody Pamiętajomnie użytkownik strony nie może:

 1. wykorzystywać (kopii/ części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych

w jej treści w celach komercyjnych;

 1. modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych

opracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób

trzecich).

3. Treść strony

Niniejsza strona oraz zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter ogólnej informacji o działalności podmiotu i oferowanych przez niego usługach i produktach.

Treści zawarte na niniejszej stronie zgromadzone zostały z najwyższą możliwą starannością. Ze względu na informacyjny charakter strony, osoby pragnące korzystać ze strony w innych celach niż dla celów uzyskania informacji o działalności podmiotu i oferowanych przez niego usługach i produktach, proszone są o kontakt i potwierdzenie informacji lub aktualności oferty.

Niniejsza strona może zawierać odesłania (np. w formie hyperlinków, bannerów lub przycisków) do innych stron internetowych. Nie oznacza to jednak automatycznie, że Podmiot ma jakiekolwiek powiązania z takimi stronami lub ich właścicielami.

4. INFORMACJA ZWIA?ZANA Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W zwia?zku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, realizuja?c obowia?zek informacyjny wynikaja?cy z art. 13 rozporza?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso?b fizycznych w zwia?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo?lnego rozporza?dzenia o ochronie danych) (?RODO?), informujemy niniejszym: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grzegorz Smykalla prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SERVICE & DISTRIBUTION Grzegorz Smykalla DALIBORN.EU PAMIĘTAJOMNIE.PL ZNICZPAMIĘCI.PL z siedzibą w Poznaniu
 2. Zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe w określonym celu i tylko te dane, które są konieczne dla jego osiągnięcia. Dane, które nie są już niezbędne do realizacji celów przetwarzania, są niezwłocznie usuwane. W poniżej tabeli przedstawiamy cele przetwarzania, podstawę prawną oraz okres przetwarzania.
NAZWA CELU PRZETWARZANIAOPIS CELU PRZETWARZANIAPOSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIAOKRES PRZETWARZANIA
Realizacja ustawowych celów działania podmiotusporządzenie oferty, zawarcie i realizacja przez Administratora umowy z klientami podmiotuart. 6 ust. 1b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy)Ograniczony terminem przedawnienia danych roszczeń oraz wynikający z obowiązków prawnych
dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy, obsługa reklamacjidochodzenie roszczeń (obrona przed roszczeniami) w związku z realizacją ustawowych celów działania podmiotuart. 6 ust. 1b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą)Ograniczony terminem przedawnienia danych roszczeń oraz wynikający z obowiązków prawnych
obsługa wniosków, skarg i zapytańobsługa i udzielenie odpowiedzi na wnioski, skargi i zapytania kierowane przez klientów do Administratoraart. 6 ust. 1f RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora)okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania, udzielenia odpowiedzi, załatwienia sprawy oraz ewentualnie przez okres ustawowy przedawnienia roszczeń
marketing elektroniczny usługprowadzenie marketingu elektronicznego własnych produktów lub usług poprzez automatyczne systemy wysyłające e-maile (np. wysyłanie newsletterów)art. 6 ust. 1a RODO (na podstawie Twojej dobrowolnie udzielonej zgody)do chwili wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu lub ustalenia przez Administratora, że dane się zdezaktualizowały
profilowanie marketingowe oraz działania remarketingowe (cookies)profilowanie marketingowe i działania remarketingowe (wyświetlanie dostosowanej zawartości Strony, Google AdWords)art. 6 ust. 1a RODO (na podstawie Twojej dobrowolnie udzielonej zgody)przez okres wskazany w pkt. powyższym, nie dłużej niż do czasu zmiany ustawień przeglądarki i usunięcia plików cookies
 1. Kategorie odbiorco?w Państwa danych osobowych obejmują:
  1. osoby upowaz?nione przez Administratora,
  2. podmioty przetwarzaja?ce dane osobowe na podstawie zawartej przez Administratora umowy o powierzenie przetwarzania danych,
  3. podmioty, kto?rych udział w realizacji usługi jest konieczny ze wzgle?du na tres?c? umowy np. firmy świadczące usługi kurierskie, pocztowe oraz przedsiębiorstwa s?wiadcza?ce usługi niszczenia dokumento?w i ich nos?niko?w, firmy s?wiadcza?ce usługi zarza?dzania zasobami dokumentacyjnymi oraz ich przechowywania, firmy s?wiadcza?ce obsługe? prawna? i podatkowa? oraz usługi windykacji nalez?nos?ci, a takz?e firmy s?wiadcza?ce usługi ksie?gowe,
  4. podmioty, kto?rym Administrator udoste?pnił dane osobowe na podstawie przepiso?w prawa.
 2. Administrator nie zamierza przekazywac? Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy do pan?stwa trzeciego lub organizacji mie?dzynarodowej.
 3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu:
  1. prawo żądania od Administratora doste?pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  3. prawo przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora,
  4. prawo do cofnie?cia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodnos?c? z prawem przetwarzania, kto?rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnie?ciem – jez?eli przetwarzanie odbywa sie? na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
  5. prawo wniesienia skargi do organu sprawuja?cego nadzo?r w zakresie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 4. W celu wykonania powyższych praw możecie się Państwo skontaktować z Administratorem listownie lub mailowo (dane jak w pkt. 1).
 5. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  1. Umowa jest zawierana poprzez przesłanie przez Klienta do Sprzedawcy wypełnionego formularza udostępnianego na stronie.
  2. Umowa jest rozwiązywana przez Klienta poprzez poinformowanie Sprzedawcę telefonicznie, pocztą elektroniczną o rezygnacji Klienta z zainteresowania wykonaniem przez Sprzedawcę umowy. Klient nie ma obowiązku uzasadniania swojej decyzji o rozwiązaniu umowy, jednakże informacja powyższa winna zostać przekazana Sprzedawcy niezwłocznie, nie poźniej jednak niż w terminie jednego dnia roboczego od złożenia zamówienia.
  3. Umowa jest rozwiązywana przez Sprzedawcę poprzez poinformowanie Klienta telefonicznie lub pocztą elektroniczną o rozwiązaniu umowy.
  4. Sprzedawca ma prawo do rozwiązania umowy w przypadku gdy okoliczności przesłania przez Klienta wypełnionego formularza udostępnianego na stronie oceniane rozsądnie uzasadniają ocenę, że przesłanie przez Klienta formularza zostało dokonane w złej wierze, w szczególności w celu innym niż wyłącznie zawarcie umowy sprzedaży..”
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale jest w niektórych sytuacjach konieczne do zawarcia i realizacji Umowy z Administratorem. Odmowa podania danych osobowych może prowadzić do braku możliwości zawarcia umowy, rozpatrzenia wniosku lub zgłoszonego roszczenia.
 7. Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany (profilowanie), jednak nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób wpływać na Państwa sytuację.

5. Kontakt 

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o korzystanie z następujących danych kontaktowych:
Telefon: 575 081 313
E-MAIL: biuro@pamietajomnie.pl
NIP: 6932159274
REGON: 365356085
Adres: ul. Palucha 4
60-409 Poznań

6. Pozostałe postanowienia

Podmiot zastrzega sobie prawo wprowadzania w przyszłości zmian i modyfikacji niniejszej informacji prawnej. O zamiarze wprowadzenia zmian Pamiętajomnie poinformuje na swojej stronie internetowej z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa polskiego.

7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

7.1. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

7.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

7.3. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

7.4. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.”

8. Ograniczenia w wysyłce

8.1 Nasze produkty wysyłamy tylko na terytorium Polski, niema możliwości zamówienia dostawy do innych krajów.

Dodano do koszyka.
0 produktów - 0,00