Reklamacje i zwroty

PROCEDURA REKLAMACJI

I. Zgłaszanie Reklamacji

 1. Kupujący ma prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej towaru posiadającego wady nie ujawnione w trakcie sprzedaży, w okresie obowiązywania rękojmi. Jeżeli Kupującemu przysługują dodatkowo uprawnienia z gwarancji, reklamacja może zostać zgłoszona w okresie, na jaki gwarancja została udzielona.
 2. Kupujący zgłaszający reklamację wypełnia formularz reklamacji, prawidłowo uzupełniając następujące informacje:
 • Data i miejsce zgłoszenia;
 • Dane adresowe zgłaszającego:

– nazwa i adres firmy, e-mail, telefon, NIP, adres do wysyłki towaru ? w przypadku przedsiębiorcy

– imię i nazwisko, adres, telefon ? w przypadku konsumenta

 • Data zakupu oraz nr faktury/paragonu;
 • Określenie wadliwego towaru (nazwa, kod, ilość, cena zakupu);
 • Opis wady;
 • Data stwierdzenia wady.
 1. Wadliwy towar wraz z załączonym formularzem reklamacji, powinien być wysłany na poniższy adres firmy:
 2. Jeżeli koszty wysyłki przewyższają wartość netto reklamowanego towaru, zgłoszenia reklamacji należy dokonać za pośrednictwem . W takim przypadku firma Service & Distribution Grzegorz Smykalla Daliborn.eu Pamiętajomnie.pl Zniczpamięci.pl może przyjąć i uznać reklamację bez konieczności wysyłki zareklamowanego towaru. Informację na ten temat firma ?Pamiętaj o mnie? przekaże Kupującemu drogą mailową w terminie możliwie najszybszym, nie dalszym niż 14 dni roboczych od daty otrzymania prawidłowo wypełnionego formularza reklamacji.
 3. W pozostałych przypadkach Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego towaru do firmy Service & Distribution Grzegorz Smykalla Daliborn.eu Pamiętajomnie.pl Zniczpamięci.pl na koszt Sprzedającego, lub w przypadku zawarcia umowy o współpracy, zgodnie z jej postanowieniami.
 4. W przesyłce z reklamowanymi towarami nie mogą znajdować się towary, które są zwracane z innych przyczyn niż reklamacja jakościowa (czyli wada fizyczna towaru).

II. Wysyłka reklamowanego towaru

 1. Reklamowany towar powinien być dostarczony w opakowaniu fabrycznym lub innym opakowaniu zastępczym, zapewniającym jego zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie transportu.
 2. Towary przesłane w sposób narażający je na uszkodzenia mechaniczne podczas transportu automatycznie tracą gwarancję. Ryzyko uszkodzenia Towaru w czasie transportu ponosi Klient.
 3. Reklamowane towary powinny być dostarczone do firmy Sklepu Service & Distribution Grzegorz Smykalla Daliborn.eu Pamiętajomnie.pl Zniczpamięci.pl w stanie fizycznym, który umożliwia weryfikację uszkodzenia (wady), jak również określić jego przyczynę.

III. Rozpatrywanie reklamacji

 1. Reklamacje rozpatrywane są w siedzibie firmy Service & Distribution Grzegorz Smykalla Daliborn.eu Pamiętajomnie.pl Zniczpamięci.pl przez Komisję Reklamacyjną, która dokonuje oceny zasadności zgłoszenia reklamacyjnego.
 2. Firma Service & Distribution Grzegorz Smykalla Daliborn.eu Pamiętajomnie.pl Zniczpamięci.pl dołoży wszelkich starań, aby ustosunkowanie się do zgłoszenia reklamacyjnego nastąpiło w terminie nie dłuższym niż 14 dni, liczonych od dnia otrzymania reklamacji (termin liczony od dnia odebrania przez firmę Service & Distribution Grzegorz Smykalla Daliborn.eu Pamiętajomnie.pl Zniczpamięci.pl przesyłki z wadliwym towarem). Czas naprawy/wymiany może nieznacznie ulec przedłużeniu w przypadku oczekiwania na dostawę towaru podlegającego wymianie lub elementów składowych, niezbędnych do usunięcia usterki. O ewentualnej zwłoce Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedającego.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne na uszkodzenia mechaniczne wynikające ze szkód powstałych w czasie transportu może być uznane wyłącznie wtedy, jeśli został sporządzony Protokół Reklamacyjny w obecności kuriera.
 4. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty poniesione w związku z jej rozpatrzeniem przez firmę Service & Distribution Grzegorz Smykalla Daliborn.eu Pamiętajomnie.pl Zniczpamięci.pl ponosi zgłaszający reklamację.
 5. W żadnym przypadku firma Service & Distribution Grzegorz Smykalla Daliborn.eu Pamiętajomnie.pl Zniczpamięci.pl nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek straty, szkody lub wydatki, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z zastosowania towaru, włączając w to szkody bezpośrednie i pośrednie, ograniczając swoją odpowiedzialność wyłącznie do wartości zareklamowanego towaru.
Dodano do koszyka.
0 produktów - 0,00